Andorra Valors

LLOGUER D'IMMOBLESRENTALS

LLOGER D'IMMOBLES

Fem una gestió integra dels lloguers en nom del propietari; ingressos (dipòsits i lloguers mensuals), reparacions i despeses del lloguer, impostos i taxes comunals. Els lloguers s'abonen als propietaris a mes vençut. Els propietaris han de signar un mandat de gestió d'arrendaments amb VALORS CC i a canvi oferim:

  • Arrendaments Residencials =  4 - 5 anys contracte
  • Arrendaments d'Hivern        = 4 - 5 mesos contracte
  • Gestió de taxes i Impostos;
                             - impost inquilinat Comú
                             - Impost Rendes dels No Residents (IRNR)
                               ( 10% de les rendes mensuals, declarat cada 3 mesos)
  • Gestió de reparacions
  • Honoraris mensuals de gestió                                = 10%+IGI

                             (descomptat mensualment)

Sortides del despatx per compte de propietaris = 35 € (IGI inclòs).

NO ES GESTIONEN ALLOTJAMENTS TURÍSTICS.

We offer full management of the rentals; income (deposits & monthly rent), repairs & expenses, rental taxes. The owners get their rental income the following calendar month. The owners have to sign a mandate and our services are:

 

  • Long Term Rentals or Residentaila = 4 - 5 years contract
  • Seasonal Rentals for Winter             = 4 - 5 months contract
  • Tax management (rental taxes)
                       - Comunal Rental tax
                       - Rental Income Tax Non Residents (IRNR) = 10%
                       (10% of the monthly rent - declared x quarter)
  • Repairs management
  • Monthly managing fee = 10%+IGI

                       (Monthly deduction)

Calls out of the office on behalf of owners = 35 € (taxes included).

WE DO NOT MANAGE HOLIDAY LETTINGS.