Andorra Valors

VENDA D'IMMOBLESSALE OF PROPERTIES

VENDA D'IMMOBLES

Posar un habitatge o be immoble a la venda es el que en diem LLISTAR un habitatge per la venda. Aquest servei no costa diners, es gartuït fins que es concerta la venda amb un comprador. A canví de signar una Autorització de Venda d'un Be Immoble amb nosaltres. VALORS CC li farà la promoció de la venda del seu habitatge. Els nostres honoraris no es fan efectius fins el dia de Notaria. Per vendre en cal: 

 • Signar una Autorització de Venda amb el 5% d'honoraris
 • Aportar la següent documentació
  • - Fotocòpia de l'Escriptura (caratula i decriptiu unitats)
  • - Fotocòpia del passaport / DNI
 • Deixar una còpia de les claus del bè immoble a vendre

Acte seguit, farem un reportatge fotogràfic del bè immoble.

Quan s'hagi signat un Contracte Privat d'Arres Penals de Compra - Venda, cal preparar la documentació per vendre.

 • Certificat del Registre d'Inversors - en cas d'estrangers
 • Certificat de NO DEUTE del Comú
 • Certificat de NO DEUTE de la Comunitat
 • Certificat d'habitabilitat
 • Etiqueta Energètica o Certificat Energetic

Tramiten, en nom del venedor, tots els documents necessaris per transferir la propietat. El Venedor pot estar a casa seva, al seu país. Organitzem i concertem Notaria.

VALORS CC cobra 35 € (IGI inclòs) per sortida del despatx.  

Putting a property in the sales market or Listing a property costs nothing. It's free of charge until Notary. We will promote your property sale just by listing it with us. Our fee is not charged until we go to the Notary. To sell we reuire:

 • Sign our Authorisation to sell & 5% fee
 • Provide the following documents: 
  • ???????Photocopy of Deeds (front and description pages)
  • Passport photocopy
 • Leave with us a copy of the keys for the property

We will do a photograpihic report straight away.

When a Private Contract of Purchase & sale is signed, the time to prepare documents has came up and the following documents are required by the Notary:

 • Certification of Investors registration
 • Certification of NO DEBT from the Council (Comú)
 • Certification of NO DEBT from Condominium
 • Habitability Certification for property
 • Energetic Card or Certification

We take care that all documents are ready and at the Notary. We organize the date and time to sell at the Notary.

VALORS CC calls out = 40 € (Tax included).